Przejście do sekcji głównej zawartości.Nie zalogowano. Zaloguj się Początek sekcji głównej zawartości. Format do druku Nie można ukończyć czynności. Obsługa plików cookie w przeglądarce jest wyłączona. Aby kontynuować, proszę włączyć obsługę plików cookie w preferencjach przeglądarki i odświeżyć przeglądarkę. 

Umowa o prywatności 

Wybierz język 

Informacja o ochronie prywatności


W przypadku wszystkich spółek grupy Daimler spoza Niemiec, gdzie obowiązują odmienne regulacje prawne, lokalna informacja o ochronie prywatności zostanie podana w ramach procesu rekrutacji online. Proszę zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności spółki grupy Daimler do której złożyłeś /-aś aplikację, aby dowiedzieć się więcej o praktykach spółki dotyczących Twoich danych osobowych.

 

Informacja o przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych podanych w procesie rekrutacji.

 

Niniejsza informacja ma na celu poinformowanie Cię o przetwarzaniu przez firmę Twoich danych osobowych podanych w procesie rekrutacji.

 

Za przetwarzanie danych odpowiedzialna jest spółka koncernu Daimler albo spółka koncernu Daimler Truck, która prowadzi rekrutację na wolne stanowisko pracy. Więcej szczegółów znajdziesz w ofercie pracy. Jeśli aplikujesz na stanowisko w różnych firmach Grupy Daimler, każda z nich jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych w ramach danego procesu rekrutacji. Listę spółek koncernu Daimler możesz znaleźć tutaj, a listę spółek koncernu Daimler Truck – tutaj. Możesz skontaktować się z odpowiednią firmą spółki koncernu Daimler za pośrednictwem poczty elektronicznej tutaj, a dla spółki koncernu Daimler Truck – tutaj.Możesz skontaktować się z Chief Officer of Corporate Data Protection spółki koncernu Daimler pod następującym adresem: Daimler AG, HPC E600, 70546 Stuttgart, Niemcy, data.protection@daimler.com.


Możesz skontaktować się z Chief Officer of Corporate Data Protection spółki koncernu Daimler Truck pod następującym adresem: Daimler AG, HPC E600, 70546 Stuttgart, data.protection@daimler.com.


Kategoriami danych, które przetwarzamy w związku z Twoją aplikacją na stanowisko pracy są te, które podałeś/-aś w ramach procesu rekrutacji. Przetwarzane kategorie danych osobowych obejmują między innymi imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane o kwalifikacjach zawodowych, referencje, dokumentację i dane logowania. W procesie rekrutacji możemy również przetwarzać dane osobowe pozyskane zgodnie z prawem z publicznie dostępnych źródeł (takich jak profesjonalne sieci społecznościowe).

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe podane w toku rekrutacji zgodnie z wymogami prawa. Dane są przetwarzane w celu rekrutacji pracowników. Główną podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z art. 88 ust. 1 RODO w związku z Art. 26 ust. 1 BDSG. Twoje dane mogą być również przetwarzane w celach statystycznych, w połączeniu z danymi z innych źródeł wewnętrznych dla dalszego rozwoju procesów naszej rekrutacji, rozwoju personalnego, planowania personalnego, zarządzania wydajnością, systemu wynagrodzeń, rozwoju organizacyjnego, kultury pracy i organizacji, zarządzania innowacjami oraz operacyjnego zarządzania personalnego. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


Informacja o znacznym stopniu niepełnosprawności może być przetwarzana w toku procesu rekrutacji pracowników, jako specjalna kategoria danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. Odbywa się to na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Aby wywiązać się z obowiązków prawnych w tym zakresie, korzystamy z analizy danych w celu stwierdzenia znacznego stopnia niepełnosprawności.


Odbiorcami Twoich danych osobowych w naszej firmie są managerowie jednostek wewnętrznych, do których prowadzona jest rekrutacja, zaangażowani w dany proces rekrutacyjny pracownicy oraz odpowiedzialni za rekrutację pracownicy działu HR. W celu realizacji wyżej wymienionych celów statystycznych również inni pracownicy działu HR lub analitycy mogą przetwarzać Twoje dane.

Jeśli zaaplikowałeś/-aś na stanowiska szkoleniowe lub w ramach dualnego system kształcenia do różnych firm Grupy Daimler, firmy te otrzymują również Twoje dane osobowe zebrane w ramach oceny online, a w przypadku gdy przejdziesz do kolejnego etapu selekcji – w ramach testu na miejscu lub podczas dnia selekcji. Firmy, których to dotyczy możesz znaleźć w każdorazowym ogłoszeniu o pracę. Przekażemy Ci dodatkowe informacje na ten temat w ramach naszej oceny online.
Ponadto, w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub obowiązków prawnych, jak również w ramach przetwarzania danych korzystamy czasami z dostawców usług. Aby uzyskać listę dostawców usług, z których w tym zakresie korzystamy, skontaktuj się z działem HR.


Jako aplikujący na stanowisko pracy masz prawo: 


- żądania od administratora danych podania informacji o przechowywanych danych osobowych dotyczących Ciebie oraz w zakresie określonym w art. 15 RODO.

- żądania od administratora danych poprawienia wszelkich niedokładnych danych dotyczących Ciebie oraz, w razie potrzeby, aktualizacji niekompletnych danych osobowych (Art. 16 RODO).

 

- żądania od administratora danych usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli dane te nie są już potrzebne w procesie rekrutacji lub dla wypełnienia obowiązków prawnych. Konkretne powody są wymienione w art. 17 RODO (prawo do bycia zapomnianym).

- żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, jeśli zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 18 RODO, np. jeśli sprzeciwiłeś/-aś się przetwarzaniu danych, na czas oceny sprzeciwu przez administratora.

- żądania od administratora danych wydania w czytelnej formie elektronicznej danych, które sam dostarczyłeś drogą elektroniczną (Art. 20 RODO)

 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli w Twojej sytuacji występują szczególne powody, które stanowią przeszkodę dla przetwarzania danych. Jeśli nie występują obowiązkowe i uzasadnione interesy administratora danych uzasadniające ich przetwarzanie (np. prawna ochrona przed roszczeniami), administrator nie może dalej przetwarzać Twoich danych (Art. 21 RODO).

 

- wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli w Twojej ocenie w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych naruszamy RODO lub inne przepisy prawne (Art. 77 RODO).

- Nasza firma ogranicza czas przechowywania Twoich danych jedynie do okresu niezbędnego. Z tego względu regularnie usuwamy Twoje dane osobowe zgodnie z następującymi zasadami:

  • Skonfigurowany przez Ciebie profil rekrutacyjny pozostanie aktywny tak długo, jak pozostajesz w procesie rekrutacji. Jeśli na profilu nie będzie żadnej aktywności a wszystkie procesy rekrutacyjne zostaną zakończone, Twój profil będzie przechowywany przez kolejne trzy miesiące. Następnie jest usuwany w całości.
  • Wewnętrzny profil rekrutacyjny automatycznie konfigurowany dla pracowników Daimlera pozostanie aktywny tak długo, jak będziesz pracownikiem Daimlera. Profil ten będzie przechowywany przez kolejne trzy miesiące po zakończeniu stosunku zatrudnienia w Daimlerze.
  • Jeśli zdecydujesz o wycofaniu swojej kandydatury w procesie rekrutacji, możesz to zrobić w dowolnym momencie, chyba że Twoja aplikacja zostanie wcześniej odrzucona przez firmę. W przypadku wycofania kandydatury, Twoja aplikacja rekrutacyjna zostanie niezwłocznie usunięta.
  • W przypadku odrzucenia Twojej kandydatury, Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe zostaną usunięte po upływie trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. Pozostałe części Twojej aplikacji rekrutacyjnej będą przechowywane przez kolejne 21 miesięcy dla wyżej wskazanych celów statystycznych, a następnie zostaną usunięte.
  • W przypadku gdy w wyniku procesu rekrutacji zostaniesz zatrudniony w firmie, dane z Twojej aplikacji będą przechowywane przynajmniej przez okres zatrudnienia i zostaną w części przeniesione do innych systemów (systemów zarządzania personalnego) w celu nawiązania stosunku zatrudnienia oraz we wskazanych wyżej celach statystycznych.


Jednocześnie, poprzez złożenie aplikacji rekrutacyjnej potwierdzasz, że podane przez Ciebie informacje są zgodne z prawdą. Jesteś świadomy/-a, że podanie fałszywych informacji może skutkować zakończeniem stosunku zatrudnienia.


Poprzez złożenie aplikacji rekrutacyjnej wyrażasz zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych.